SZKOLNIE INSTRUKTORÓW

Cel szkolenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.

Cele szczegółowe szkolenia:

Absolwent szkolenia powinien umieć:

1) prowadzić wykłady na szkoleniach dla ratowników wodnych i kandydatów na instruktorów;

2) prowadzić ćwiczenia praktyczne na szkoleniach dla ratowników wodnych.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie powinno trwać co najmniej 38 godzin, w tym co najmniej 16 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 22 godziny zajęć praktycznych.

Warunki realizacji szkolenia:

1. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniach, w szczególności:

1) sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć;

2) pływalnię o wymiarach minimum 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości minimum 70 cm do wykonania skoku;

3) dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody;

4) sprzęt dla każdej grupy szkoleniowej:

a) rzutkę ratunkową (worek z obciążnikiem zawierający 25 m liny nietonącej o średnicy minimum 6–8 mm) – 5 szt.,

b) koła ratunkowe – 3 szt.,

c) linę ratowniczą (lina nietonąca o średnicy 6–8 mm i długości 15 m) – 2 szt.,

d) linę asekuracyjną (lina nietonąca o długości 80 m) z zasobnikiem – 2 szt.,

e) bojkę ratowniczą typu SP – 15 szt.,

f) pas ratunkowy – 3 szt.,

g) żerdź o długości minimum 4 m – 1 szt.,

h) manekiny do nauki holowania (fantom osoby dorosłej koloru czerwonego w formie torsu, z pomalowaną twarzą na inny kolor, z krótkim odcinkiem ramienia, zawierający zakręcane otwory pozwalające napełnić go wodą) – 5 szt.,

i) ratowniczą łódź wiosłową z linką zaburtową na całej długości burt, wiosłami i z cumą, o długości do 5 m – 3 szt.,

j) deskę ratowniczą – 1 szt.,

k) deskę ortopedyczną – 1 szt.

2. Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umie­jętności objętych programem szkolenia.

3. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie opracowuje regulamin organiza­cyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia.

4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 10 osób).

5. Realizacja programu szkolenia:

1) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności;

2) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne;

3) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego.

II Zakres tematyczny

lp. Zagadnienie Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia.

Metody realizacji

wykłady ćwiczenia
1 Metodyka nauczania

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

– procesu nauczania i uczenia się,

– niekonwencjonalnych metod prowadzenia zajęć,

– metod skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkoleń,

– nowoczesnych metod przekazu informacji,

– metodyki prowadzenia zajęć z zakresu ratownictwa wodnego,

– oceniania i egzaminowania

oraz umiejętności nauczania ratownictwa wodnego.

3

15

(z tego 10 godzin poświęcone na opracowanie konspektów szkoleń oraz przeprowadzenie szkolenia według opracowanego konspektu)

2 Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

– podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

– organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

3
3 Organizacja pracy ratowników

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

– obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,

– specyfiki ratownictwa wodnego na poszczególnych obszarach wodnych,

– zasad dokumentacji działań ratowniczych.

3