POMORSKA LIGA W RATOWNICTWIE WODNYM 2022

Komunikat Organizacyjny
V Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022 – START

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Pomorskiej Ligi w Ratownictwie Wodnym

1 . TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
10.04. 2022 Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2 . INFORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów
• Pomiar czasu: elektroniczny
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi będący członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
• Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty.
• Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 08.04.2022 na konto Wejherowskiego WOPR lub gotówką w dniu zawodów.

5 . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
• Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także poruszania się w maseczkach ochronnych.
• W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub w jego rodzinie objawów chorobowych – duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, uczestnik nie może brać udziału w imprezie.
• W przypadku gdy ktoś w rodzinie przechodzi kwarantannę, uczestnik nie może uczestniczyć w zawodach.
• Po przybyciu na zawody, uczestnik powinien zdezynfekować ręce.
• Należy stosować się do ogólnych zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących na pływalni.

6 . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
• Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2022
• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

Link do zapisów – livetiming.pl »

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
• Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
• Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:

100m ratowanie manekina w płetwach

50m holowanie manekina
50/100/200m z przeszkodami
4x50m z przeszkodami

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022»

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
• Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
• W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl